8 av 10 sier nei til gruvedumping

Det er stort flertall mot sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord. Det viser en undersøkelse Norstat har utført. Motstanden mot gruvedumping har økt i Norge de siste årene.

Fiskebåt ligger til kai i Vevring i Førdefjorden. Foto: Wim Lassche

Ifølge undersøkelsen mener kun 9 prosent at gruveselskaper bør få lov til å deponere avfallsstoffer i sjø, slik det er planlagt i Førdefjorden og Repparfjord. 80 prosent sa «nei», mens 11 prosent svarte «vet ikke». Det betyr at motstanden mot gruvedumping i sjø har styrket seg de siste årene. I en undersøkelse som TNS Gallup utførte i 2015 svarte 72 prosent nei til dumping av gruveavfall i norske fjorder.

Ifølge Norstats undersøkelse er det tverrpolitisk sterk motstand mot bruk av sjødeponi i Norge. Hele 85 prosent av Arbeiderpartiets velgere sa nei til gruvepumping. For regjeringspartner Senterpartiet var tilsvarende tall 79 prosent. For de andre partiene svarte følgende andel av velgerne nei: Frp – 66 prosent, Høyre – 73 prosent, KrF – 77 prosent, Rødt – 84 prosent, SV – 92 prosent, Venstre – 67 prosent og MDG – 91 prosent.

Motstanden mot gruvedumping er sterk i alle landsdeler, ifølge undersøkelsen. Andelen som svarte nei ligger mellom 76 og 84 prosent i de ulike landsdelene.

– Norstats undersøkelse viser at regjeringen har folket, inkludert egne velgere, mot seg hvis den tillater dumping av gruveavfall i fjordene våre. Vi kan ikke godta gruvedrift som forurenser levende og rene fjorder på denne måten, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Han understreker at regjeringen har et handlingsrom, for det er ikke gjort endelig vedtak ennå. Førdefjorden ligger nå på nærings- og fiskeriminister Jan Christian Vestres bord, da han skal ta stilling til Naturvernforbundets klage på driftskonsesjonen. I Repparfjord-saken har reindrifta bruksrett på området hvor Nussir planlegger sin gruve. Her kan regjeringen vedta at den ikke vil foreta ekspropriasjon av reineiernes rettigheter i området.

– Regjeringen Støre kan hindre gruvedumping, både i Førdefjorden og i Repparfjord. Det er på høy tid at myndighetene lytter til folket. Denne typen skitten industri vil vi ikke ha, sier Gulowsen.

Det var regjeringen Solberg som ga tillatelse til å deponere gruveavfall både i Repparfjord i Finnmark og i Førdefjorden i Vestland fylke. Begge steder vil gruveavfallet inneholde slam, finmalte partikler, miljøgifter og mikroplast, som vil forurense fjordene, påvirke fiskebestandene og drepe alt liv i deponiområdene. Havforskningsinstituttet har frarådet deponimetoden i begge fjorder.

Undersøkelsen er utført av Norstat på oppdrag fra Naturvernforbundet 13. desember 2021. Antall respondenter var 1000.