Redd Førdefjorden

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EU-direktiver.

Høsten 2023 ble saken behandlet i Oslo tingrett, og den 10. januar 2024 falt dommen. Den 12. februar anket Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saken videre til lagmannsretten. I april ble det bestemt at saken skal forelegges EFTA-domstolen.

Hva skjer med Førdefjorden hvis gruveavfallet dumpes der?

Spørsmålet om å dumpe gruveavfall i Førdefjorden er en av Norges mest langvarige miljøstrider. I tidslinja under får du oversikt over hva som har skjedd siden gruveselskapet søkte om utslippstillatelse i 2008.

8/8/2008

Egnebøfjellet ved Førdefjorden, fra Engebø-siden. Foto: Tor Bjarne Christensen

Søker om utslippstillatelse

Gruveselskapet Nordic Mining søker om tillatelse til å dumpe millioner av tonn med gruveavfall i Førdefjorden. Havforsknings-instituttet og Fiskeridirektoratet leverer kritiske innspill til planene i årene som kommer.

21/11/2008

Fakkeltog i Vevring

Rundt 100 personer gikk i fakkeltog for å markere sin motstand mot den planlagte gruvedumpingen i Førdefjorden.

13/11/2014

Bredt opprop mot sjødeponi

60 lokale sjømat-, friluft- og reiselivselskaper gikk sammen om et opprop mot sjødeponi i Førdefjorden.

4/11/2014

Miljødirektoratet anbefaler å ikke godkjenne gruveplaner

Basert på miljøfaglige hensyn, anbefaler Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet å ikke godkjenne søknaden om gruveplaner med sjødeponi.

13/2/2015

Miljødirektoratet snur

Klima- og miljødepartementet ber om ny vurdering fra Miljødirektoratet hvor det nå bes om en avveining mellom miljømessige ulemper og samfunnsmessige fordeler. Miljødirektoratet konkluderer da med at «det er forsvarlig at det gis tillatelse».

17/4/2015

Nrdic Minings industrianlegg på Engebø ved Førdefjorden. Foto: Tor Bjarne Christensen

Nordic Mining får tillatelse

til å deponere opptil 250 millioner tonn gruveavfall Førdefjorden. Vedtaket ble påklaget av en rekke organisasjoner.

1/2/2016

Aksjonister blokkerer

I over to uker blokkerte aksjonister anleggsveien opp til Engebøfjellet, hvor gruveselskapet Nordic Mining ønsket å gjennomføre prøveboringer.

19/2/2016

Utslippstillatelseopprettholdes

Nordic Mining fikk opprettholdt utslippstillatelsen gjennom kongelig resolusjon. Klagene fra 2015 ble ikke tatt til følge.

10/9/2016

Verden sier nei – Norge sier ja

Verdens Naturvernunion (IUCN) sa nei til gruvedumping i sjø. Bare Norge og Tyrkia stemte imot.

1/1/2019

Fakkeltog

Fakkelmarkering utenfor Sunnfjord kommunestyrets møte med 400-500 oppmøtte.

17/6/2020

Får driftstillatelse

Nordic Mining fikk driftstillatelse av Direktoratet for mineralforvaltning. Vedtaket ble påklaget av en rekke organisasjoner.

28/10/2020

Film om fjorden

Interessen for Førdefjorden sprer seg, og NRK lanserer film om saken.

18/1/2021

Seistim glir forbi bryggepillarer der sjønelliken vokser tett. Foto: Erling Svensen

SIBX i fjorden

2021 fikk gruveselskapet også tillatelse til å slippe stoffet SIBX ut i den artsrike fjorden. Dette er et stoff som er svært giftig for vannlevende organismer, og det er lite kunnskap om konsekvensene av utslipp.

13/12/2021

8 av 10 sier nei til gruvedumping

Undersøkelse utført av Norstat viste at 8 av 10 nordmenn var imot sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden.
Les mer her.

26/4/2022

aksjonister

Aksjoner ved Førdefjorden

Aksjonister fra Natur og Ungdom og lokalbefolkningen hindret Nordic Mining i å starte anleggsarbeidet. Aksjonene varte til 12. mai.

6/5/2022

Driftstillatelse opprettholdes

Klagene på driftstillatelse gitt i 2020 ble ikke tatt til følge. Driftskonsesjonen ble opprettholdt av Nærings- og fiskeridepartementet.

14/11/2022

Staten saksøkes

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har påklaget alle tillatelser, uten å nå fram. Derfor bestemte de to organisasjonene seg for å saksøke staten sommeren 2022, og sendte stevning 14. november.
Les mer her.

20/6/2023

Under kaien, Engebø, Førdefjorden. Foto: Erling Svensen

Nye funn av rødlista arter

Sjøbunnen i området der det skal dumpes gruveavfall får høyeste score i en ny undersøkelse fra Havforskningsinstituttet. Det er funnet koraller og rødlistearter som blålange i og ved det planlagte deponiområdet.
Les mer her.

18/9/2023

kø foran Tingretten

Rettssak i
Oslo tingrett

Mandag 18. september startet første av ti dager i Oslo tingrett. Det var et stort oppmøte, også fra nasjonal og internasjonal presse.
Les mer her.

10/1/2024

Truls i Tingretten

Tap i tingretten

Dommen fra Oslo tingrett konkluderte med at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ikke fikk medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig. Miljøorganisasjonene ble også idømt å betale 1,4 millioner kroner for statens sakskostnader.
Les mer her.

12/2/2024

Anker til lagmannsretten

Etter vedtak i organisasjonenes landsstyrer, ble det 31. januar klart at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ville anke dommen fra tingretten videre til lagmannsretten. Den 12. februar ble anken sendt.
Les mer her.

04.04.2024

Førdefjorden

Staten svarer på anken

Staten motsetter seg at saken skal behandles i EFTA-domstolen. Det kommer fram av tilsvaret til Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms anke i Fjordsøksmålet.
Les mer her.

8/4/2024

fiskebåt i Førdefjorden

Fjordsaken til
EFTA-domstolen

Borgarting lagmannsrett vedtar at stridsspørsmålet i Fjordsøksmålet skal sendes til behandling i EFTA-domstolen, selv om staten motsetter seg dette.

Dette er saken:

  • Naturvernforbundet og Natur og ungdom har stevnet staten for tillatelsen til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.
  • Fjordsøksmålet ble behandlet i Oslo tingrett 18. september til 4. oktober 2023.
  • Dommen fra Oslo tingrett falt 10. januar 2024. Staten ble frifunnet og miljøorganisasjonene ble idømt å betale 1,4 millioner kroner av statens sakskostnader.
  • Den 12. februar 2024 anket miljøorganisasjonene saken videre til lagmannsretten.
  •  Gruveselskapet Nordic Mining vil utvinne rutil fra åpent dagbrudd i Engebøfjellet for å fremstille fargestoffet titandioksid.
  •  Gruveavfallet vil inneholde store mengder finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og kjemikalier.
  •  Dumpingen av avfallsmasser vil drepe alt liv i deponiområdet og kan ramme livet i fjorden hardt.
  •  Førdefjorden er en frisk og artsrik fjord med store naturverdier.
  •  Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden.
  •  Førdefjorden er nasjonal laksefjord, og skal derfor ha et særskilt vern.

Vi trenger din hjelp til å vinne Fjordsøksmålet.