Redd Førdefjorden

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for tillatelsen til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EU-direktiver. Den 18. september 2023 kommer saken opp for Oslo tingrett.

Hva skjer med Førdefjorden om gruveavfallet dumpes der?

17/4/2015

Nrdic Minings industrianlegg på Engebø ved Førdefjorden. Foto: Tor Bjarne Christensen

Nordic Mining fikk tillatelse

til å deponere opptil 250 millioner tonn gruveavfall Førdefjorden

1/2/2016

Aksjonister blokkerer

I over to veker blokkerte aksjonister anleggsveien opp til Engebøfjelet, hvor gruveselskapet Nordic Mining ønskjet å gjennomføre prøveboringer.

19/2/2016

Utslippstillatelse

Nordic Mining får endelig utslippstillatelse gjennom kongelig resolusjon

10/9/2016

Verden sier nei – Norge sier ja

Verdens Naturvernunion (IUCN) sa nei til gruvedumping i sjø. Bare Norge og Tyrkia stemte imot.

1/1/2019

Fakkeltog

Fakkelmarkering utenfor Sunnfjord kommunestyrets møte med 400-500 oppmøtte.

2020

Driftstillatelse

28/10/2020

Film om fjorden

Interessen for Førdefjorden sprer seg, og NRK lanserer film om saken.

2021

Seistim glir forbi bryggepillarer der sjønelliken vokser tett. Foto: Erling Svensen

SIBX i fjorden

2021 fikk gruveselskapet også tillatelse til å slippe stoffet SIBX ut i den artsrike fjorden. Dette er et stoff som er svært giftig for vannlevende organismer, og det er lite kunnskap.

2022

Staten saksøkes

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har påklaget alle tillatelset, uten å nå fram. Derfor bestemte de to organisasjonene seg for å saksøke staten sommeren 2022.

20/6/2023

Under kaien, Engebø, Førdefjorden. Foto: Erling Svensen

Nye funn av rødlista arter

Sjøbunnen i området der det skal dumpes gruveavfall får høyeste score i en ny undersøkelse fra Havforskningsinstituttet. Det er funnet koraller og rødlistearter som blålange i og ved det planlagte deponiområdet

18/9/2023

kø foran Tingretten

Rettsaken
Oslo tingrett

Mandag 11. september startet første av ti dager i Oslo tingrett. Det var et stort oppmøte, også fra nasjonal og internasjonal presse.

Dette er saken:

  • Naturvernforbundet og Natur og ungdom har stevnet staten for tillatelsen til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.
  • Fjordsøksmålet tas opp til behandling i Oslo tingrett 18. september 2023.
  •  Gruveselskapet Nordic Mining vil utvinne rutil fra åpent dagbrudd i Engebøfjellet for å fremstille fargestoffet titandioksid.
  •  Gruveavfallet vil inneholde store mengder finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og kjemikalier.
  •  Dumpingen av avfallsmasser vil drepe alt liv i deponiområdet og kan ramme livet i fjorden hardt.
  •  Førdefjorden er en frisk og artsrik fjord med store naturverdier.
  •  Fire lakseførende vassdrag renner ut i fjorden.
  •  Førdefjorden er nasjonal laksefjord, og skal derfor ha et særskilt vern.

Vi trenger din hjelp til å vinne Fjordsøksmålet.