Tidslinje

Miljøstriden om dumping i Førdefjorden går langt tilbake. Her får du oversikt over hva som har skjedd i Førdefjord-saken siden 2008, samt hvordan Fjordsøksmålet oppstod og har utviklet seg til i dag.

Spørsmålet om dumping i Førdefjorden er en av Norges mest langvarige miljøstrider. På denne siden får du kronologisk oversikt over hva som har skjedd siden gruveselskapet søkte om utslippstillatelse i 2008.

04.04.2024

Førdefjorden

Staten: EFTA-domstolen bør ikke vurdere dumpe-tillatelsen

Frykter staten tap i lagmannsretten?
Staten motsetter seg at Førdefjord-saken skal behandles i EFTA-domstolen. Det kommer fram av tilsvaret til Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms anke i Fjordsøksmålet.

12.02.2024

Anker til lagmannsretten

Etter vedtak i Naturvernforbundet og Natur og Ungdoms landsstyrer, anker organisasjonene dommen fra tingretten videre til lagmannsretten. I anken blir søksmålet avgrenset til EUs vanndirektiv og forbudet mot forurensning av en vannressurs, slik staten har tillatt i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene ber lagmannsretten om å forelegge spørsmålet om vanndirektivet for EFTA-domstolen for å få en rådgivende uttalelse.

Tingrettens idømmelse av at miljøorganisasjonene må betale 1,4 millioner av statens sakskostnader er også en del av anken.

10.01.2024

Truls i Tingretten

Tap i tingretten

Dommen fra Oslo tingrett konkluderer med at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom ikke får medhold i at tillatelsen til gruvedrift med sjødeponi i Førdefjorden er ugyldig. Miljøorganisasjonene blir også idømt å betale 1,4 millioner kroner av statens sakskostnader.

Tingretten er uenig i alle påstandene til miljøorganisasjonene:
1. Tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav
2. Det finnes en bedre driftsform uten sjødeponi som skulle ha vært utredet og planlagt
3. Miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene

Den skuffende dommen skapte sterke reaksjoner.

18.09.2023 til
04.10.2023

kø foran Tingretten

Rettssak i Oslo tingrett

Gjennom 10 rettsdager foregår hovedforhandlingen av Fjordsøksmålet i Oslo tingrett høsten 2023. Det var et stort oppmøte den 18. september, også fra nasjonal og internasjonal presse.

14.11.2022

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom. Foto: Jørgen Næss Karlsen

Saksøker staten

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom hyrer advokatfirmaet CMS Kluge og saksøker staten for å ha gitt tillatelser til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden.

Søksmålet bygger på følgende rettslige innsigelser:
1. Tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav (EUs vanndirektiv og EUs mineralavfallsdirektiv)
2. Det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere.
3. Miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

Her kan du lese mer om innholdet i stevningen.

20.06.2023

Nye funn av rødlista arter

Sjøbunnen i området der det skal dumpes gruveavfall får høyeste score i en ny undersøkelse fra Havforskningsinstituttet. Det er funnet koraller og rødlistearter som blålange i og ved det planlagte deponiområdet.

Tidslinjen fortsetter under…

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, og daværende leder i Natur og Ungdom, Gina Gylver, forklarer hvorfor organisasjonene har valgt å saksøke staten i denne saken.

14.11.2022

Saksøker staten

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har påklaget alle tillatelser, uten å nå fram. Derfor bestemte de to organisasjonene seg for å saksøke staten sommeren 2022, og sendte stevning 14. november.

Sommeren 2022

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom. Foto: Jørgen Næss Karlsen

Vedtar søksmål

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har levert utallige høringsinnspill og påklaget alle tillatelser uten å nå fram i Førdefjord-saken. I løpet av sommeren 2022 vedtar landsstyrene til de to organisasjonene at de vil ta saken til retten.

Les mer om hvorfor organisasjonene landet på dette vedtaket.

06.05.2022

Logoen til nærings- og fiskeridepartementet

Opprettholder driftstillatelsen

Klagene på driftstillatelse gitt i 2020 ble ikke tatt til følge. Driftskonsesjonen ble opprettholdt av Nærings- og fiskeridepartementet

26.04.2022

aksjonister

Aksjoner ved Førdefjorden

Aksjonister fra Natur og Ungdom og lokalbefolkningen hindret Nordic Mining i å starte anleggsarbeidet. Aksjonene varte til 12. mai.

13.12.2021

8 av 10 sier nei til gruvedumping

Undersøkelse utført av Norstat viste at 8 av 10 nordmenn var imot sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjorden.

18.01.2021

Seistim glir forbi bryggepillarer der sjønelliken vokser tett. Foto: Erling Svensen

SIBX i fjorden

2021 fikk gruveselskapet også tillatelse til å slippe stoffet SIBX ut i den artsrike fjorden. Dette er et stoff som er svært giftig for vannlevende organismer, og det er lite kunnskap om konsekvensene av utslipp.

28.10.2020

Film om fjorden

Interessen for Førdefjorden sprer seg, og NRK lanserer film om saken.

17.06.2020

Får driftstillatelse

Nordic Mining fikk driftstillatelse av Direktoratet for mineralforvaltning. Vedtaket ble påklaget av en rekke organisasjoner.

1/1/2019

Fakkeltog

Fakkelmarkering utenfor Sunnfjord kommunestyrets møte med 400-500 oppmøtte

10.09.2016

Verden sier nei – Norge sier ja

Verdens Naturvernunion (IUCN) sa nei til gruvedumping i sjø. Bare Norge og Tyrkia stemte imot.

19.02.2019

Utslippstillatelse opprettholdes

Nordic Mining fikk opprettholdt utslippstillatelsen gjennom kongelig resolusjon. Klagene fra 2015 ble ikke tatt til følge.

01.02.2016

Aksjonister blokkerer

I over to uker blokkerte aksjonister anleggsveien opp til Engebøfjellet, hvor gruveselskapet Nordic Mining ønsket å gjennomføre prøveboringer

17.04.2015

Nordic Mining får tillatelse

…til å deponere opptil 250 millioner tonn gruveavfall Førdefjorden. Vedtaket ble påklaget av en rekke organisasjoner.

13.02.2015

Miljødirektoratet snur

Klima- og miljødepartementet ber om ny vurdering fra Miljødirektoratet hvor det nå bes om en avveining mellom miljømessige ulemper og samfunnsmessige fordeler. Miljødirektoratet konkluderer da med at «det er forsvarlig at det gis tillatelse».

04.11.2014

Miljødirektoratet anbefaler å ikke godkjenne gruveplaner

Basert på miljøfaglige hensyn, anbefaler Miljødirektoratet til Klima- og miljødepartementet å ikke godkjenne søknaden om gruveplaner med sjødeponi.

1/1/2019

Bredt opprop mot sjødeponi

60 lokale sjømat-, friluft- og reiselivselskaper gikk sammen om et opprop mot sjødeponi i Førdefjorden.

21.11.2008

Fakkeltog i Vevring

Rundt 100 personer gikk i fakkeltog for å markere sin motstand mot den planlagte gruvedumpingen i Førdefjorden.

1/1/2019

Egnebøfjellet ved Førdefjorden, fra Engebø-siden. Foto: Tor Bjarne Christensen

Søker om utslippstillatelse

Gruveselskapet Nordic Mining søker om tillatelse til å dumpe millioner av tonn med gruveavfall i Førdefjorden. Havforsknings-instituttet og Fiskeridirektoratet leverer kritiske innspill til planene i årene som kommer.