Stevnet staten for gruvedumping

Tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden bryter med EUs vanndirektiv. Staten har brukt feil oversettelse av direktivet og ikke fått med seg hvor strengt det er. Dette er ett av de viktigste ankepunktene mot staten i søksmålet som Naturvernforbundet og Natur og Ungdom reiser.

Nordic Rutile har fått tillatelse til åpent dagbrudd i Engebøfjellet med dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Den 15. november stevnet Natur og Ungdom og Naturvernforbundet staten for tillatelsene.

– En så voldsom forurensning av fjorden bryter klart med forbudet mot forringelse av vannkvaliteten, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Organisasjonene mener at staten har oversett strenge krav i to EU-direktiver og tillatt et svært naturødeleggende prosjekt selv om det finnes bedre alternativer til gruvedrift.

– Vi tror på full seier i denne saken. Staten har brutt gjeldende lovverk og tillatt et prosjekt som aldri bør få se dagens lys. Nå står en intakt vestlandsfjord med viktige gyteområder og lakseelver i fare for å bli ødelagt av gruveslam. Det kan vi ikke tillate, sier Gylver.

Hovedpunktene i stevningen


Det er advokatfirmaet CMS Kluge som skal føre saken for miljøorganisasjonene. Søksmålet blir bygd på følgende rettslige innsigelser:

  •  Tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav.
  • Det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere.
  •  Miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

Feil i oversettelsen


I stevningen fremholder organisasjonene at staten har oversett at vanndirektivet stiller strengere krav enn reglene i forurensningsloven. I dag er den økologiske tilstanden i ytre del av Førdefjorden klassifisert som god. Det vil endre seg etter dumping av gruveavfallet. I utslippstillatelsen er det lagt til grunn at sjødeponeringen vil «medføre at vann­forekomstens økologiske tilstand forringes til dårlig kvalitet». En slik forringelse av vannkvaliteten er forbudt, ifølge vanndirektivet. Skal det likevel tillates, må tiltaket være nødvending på grunn av «overriding public interests», slik det står i EU-direktivet. Men i oversettelsen av direktivet, har dette vilkåret ikke kommet med. Det endrer imidlertid ikke det faktum at norske myndigheter er bundet av det.

– Denne feilen har forplantet seg videre til selve vedtakene. Staten har ikke på noe tidspunkt vurdert om kravet til «overriding public interesst» er oppfylt, påpeker Amund Noss advokat i CMS Kluge, som fører saken for Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. Kluges team består i tillegg av advokatene Asle Bjelland, Ina Ytterstad Bjørnrå og Sigurd Høines.

Uttrykket «overriding public interests» til «altoverveiende offentlig interesse». Terskelen er svært høy, og vilkåret må praktiseres i tråd med EØS-reglene. De momentene som har vært utslagsgivende for at tillatelsene ble gitt, er momenter som ville hatt svært liten vekt i en slik vurdering.

– Vi vil hevde at tillatelsene bygger på en uriktig forståelse av de EØS-rettslige miljøkravene. Derfor er de ugyldige, sier Noss.