Anmelder slamutslipp i Førdefjorden

Det lekker slam fra gruveselskapet Nordic Minings anleggsvirksomhet ved Førdefjorden. Utslipp av partikler har rent ut i fjorden og inn på det viktige gytefeltet i Redalsvika. Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane har sendt ut akuttvarsel og politianmeldt saken.

Utslipp av slam fra byggingen av gruveanlegg rammer viktig gytefelt for torsk i Førdefjorden. Foto: Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane

– Utslippet må stanses omgående, og Nordic Minings anleggsvirksomhet må stoppe, sier Anne-Line Thingnes Førsund, leder i Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane.

Slamutslippet kommer fra anleggsvirksomhet ved Engebøfjellet, der Nordic Mining har startet byggingen av det omstridte gruveanlegget. Gruveselskapet har planer om å utvinne rutil og granat i et dagbrudd og dumpe store mengder gruveavfall i fjorden. Nå viser det seg at fjorden også blir forurenset av anleggsvirksomheten.

Det var lokale beboere som 11. januar slo alarm og varslet Naturvernforbundet da de så at partikkelforurensningen strakk seg inn i gytefeltet i Redalsvika, som er regnet som et av Vestlandets beste gytefelt for torsk.

Akutt stort partikkelutslipp

«Naturvernforbundet Sogn og Fjordane varslar med dette både akutt, stort forureinande partikkelutslepp til Førdefjorden, som i dag 11.01.23 dreg seg i lang, brei stripe inn på gytefeltet for kysttorsk på Redalsvika», skriver Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane i et akuttvarsel til Sunnfjord kommune, Statsforvaltaren i Vestland, Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Kystverket, Politi Vest.

Naturvernforbundet krever strakstiltak for å stanse utslippet. Det eneste som er gjort for å hindre utslipp til fjorden er å sette opp en lense og en såkalt slitgardin.

– Det er ikke første gang Nordic Minings anleggsvirksomhet forurenser fjorden. Det har vært store utslipp, og vi har klagd på tillatelsen til utfylling av sprengstein i Engebøvika. Disse massene inneholder steinstøv, kjemikalier og plast, sier Thingnes Førsund.

Hun påpeker at siltgardin allerede har vist seg som utilstrekkelig tiltak mot forurensning.

– I beste fall forsinker siltgardinen partikkelforurensningen, men den hindrer den ikke. Slik forurensing har gjentatt seg flere ganger. Nordic Minings tiltak for å hindre utslipp er rett og slett utilstrekkelig. Allerede i oktober, kort tid etter at arbeidet startet, kunne undervannsfotografer konstatere partikkelskade fra overflate og nedover ved Engebø, sier Thingnes Førsund.

Statsforvalteren ga i høst tillatelse til utfylling med sprengstein i Engebøvika, men det står klart i vedtaket at det ikke skal foregå utfylling i perioden fra 1. januar til 30. mai av hensyn til gyteplassen i Redalsvika.

– Nå ser vi altså omfattende partikkelforurensning i denne perioden. Hva det skyldes, vet vi ikke. Det blir opp til miljømyndighetene å finne ut av, sier Thingnes Førsund.

Utslipp av slam fra byggingen av gruveanlegg rammer viktig gytefelt for torsk i Førdefjorden. Foto: Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane
Utslipp av slam fra byggingen av gruveanlegg rammer viktig gytefelt for torsk i Førdefjorden.
Foto: Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane

Naturvernforbundets krav:

 Anleggsverksemda på Engebø vert som akutt tiltak umiddelbart stansa, idet dette er forureiningskjelda og forureining har gjenteke seg fleire gonger.

 At det vert straks iversksett tiltak for å avgrense skade av pågåande utslepp.

 At det vert sett i verk tiltak for å dokumentere, også ved undervassfotografering, kva skade partikkelforurieninga har påført.

 At Nordic Mining si anleggsverksemd må følgast opp av ansvarlege instansar, dette viser seg nødvendig.

Utslipp av slam fra byggingen av gruveanlegg rammer viktig gytefelt for torsk i Førdefjorden.
Foto: Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane

Saksøker staten

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for å ha gitt Nordic Mining tillatelse til å dumpe opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Saken kommer opp til behandling i Oslo tingrett i september i år. Gruveselskapet har ikke fått godkjent avfallshåndteringsplanen og mangler finansiering til å starte gruvedriften.