Førdefjorden enda rikere enn tidligere antatt

Sjøbunnen i området der det skal dumpes gruveavfall i Førdefjorden får høyeste score i en undersøkelse fra Havforskningsinstituttet. Det er funnet koraller og rødlistearter som blålange i og ved det planlagte deponiområdet.

Under kaien, Engebø, Førdefjorden. Foto: Erling SvensenErling Svensen

– Vi kan ikke med åpne øyne ødelegge en av de mest artsrike og intakte fjordene våre. Det finnes alternativer til gruvedumping. Det er på høy tid at dette utdaterte og forurensende gruveprosjektet blir skrinlagt, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet påpeker at den nye dokumentasjonen fra Havforskningsinstituttet viser at kartleggingen som gruveselskapet Nordic Mining fikk utført er altfor dårlig.

Staten har gitt gruveselskapet tillatelse til å dumpe opptil 170 millioner tonn med gruveavfall i Førdefjorden.

Havforskningsinstituttet gjennomførte i 2021 og 2022 to tokt i Vestlandsfjordene, et bunntråltokt og et økosystemtokt. Toktene dekket kysten og fjorder fra Stad i Vestland til Karmøy i Rogaland. Her er noen av funnene:

▪ Førdefjorden har flere sårbare og truede arter enn hva man har kjent til, også inne i det planlagte deponiområdet. Blant dem blålange (sterkt truet) og bambuskoral (nær truet).

▪ Første gang er det dokumentert gytende blålange i en norsk fjord.

▪ Det planlagte gruvedeponiområdet i Førdefjorden hadde den høyeste «scoren» for artsrikdom på toktet.

▪ Førdefjorden har høyere artsmangfold av dyr som lever nedi sedimentene på havbotnen enn flere andre vestlandsfjorder.

▪ Førdefjorden har trolig en genetisk unik type av dypvannsfisken skolest.

– Det er ikkje overraskande at vi finn eit stort og rikt økosystem i Førdefjorden når det gjeld omfang av artar. Men det er eit endå større artsmangfald i fjorden enn kva vi har klart å dokumentere før, også heilt inne ved deponiområdet, sier forsker Terje van der Meeren i Havforskningsinstituttet i en artikkel på instituttets nettside.

Blålange og bambuskorall - her fra Hardangerfjorden. Foto: HavforskningsinstituttetHavforskningsinstituttet
Blålange og bambuskorall – her fra Hardangerfjorden. Foto: Havforskningsinstituttet

Staten har gitt grønt lys til gruvedrift med dumping av opptil 250 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden. Det vil utslette alt liv i deponiområdet, og erfaringer fra andre fjorder med sjødeponi gir grunn til å frykte alvorlige konsekvenser for fisk, bunndyr og andre organismer i store deler av fjorden.

Havforskningsinstituttet har hele tiden advart mot prosjektet. «Deponeringen av gruveavgang i Førdefjorden slik den foreslås vil føre til svært langvarig og betydelig

økosystemforringelse og representerer etter vår vurdering ikke en bærekraftig bruk av fjorden», skrev instituttet i sin høringsuttalelse i 2019.

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har saksøkt staten for tillatelsen til gruvedumping i Førdefjorden, det såkalte Fjordsøksmålet. Saken ble bahendlet i Oslo tingrett i september 2023. Den 10. januar kom dommen, og miljøorganisasjonene tapte saken. De ble også dømt til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner.