Vil ta Fjordsøksmålet til EFTA-domstolen

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anket i dag dommen i saken om gruvedumping i Førdefjorden. Organisasjonene ber om at lagmannsretten forelegger saken for EFTA-domstolen.

Erling Svensen

– Vi reagerer sterkt på dommen fra Oslo tingrett. Nå har vi anket saken, og vi er klare til å ta den helt til Høyesterett om nødvendig, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

– Dommen fra tingretten er ikke bare feil, den er også direkte farlig for norsk natur. Hvis den blir stående, frykter vi ikke bare for Førdefjorden. Da kan mange fjorder, vann og elver bli forurenset og ødelagt av gruvedrift og andre næringsinteresser. Det kan vi ikke tillate, sier Gulowsen.

I dag tidlig leverte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom anken i Fjordsøksmålet til Borgarting lagmannsrett. Miljøorganisasjonene mener at statens tillatelser til gruvedrift med dumping av opptil 170 millioner tonn gruveavfall er ugyldige. I anken er søksmålet avgrenset til EUs vanndirektiv og forbudet mot forurensing av en vannressurs, slik staten har tillatt i Førdefjorden.

Ifølge vanndirektivet kan slik forurensning kun tillates hvis det foreligger overordnede samfunnsinteresser, eller «overriding public interest». Tingrettens tolkning var at enhver lønnsom aktivitet ville utgjøre en slik godkjent interesse, noe miljøorganisasjonene er sterkt uenige i. Miljøorganisasjonene ber derfor lagmannsretten om å forelegge dette spørsmålet for EFTA-domstolen for å få en rådgivende uttalelse om hvordan regelen skal forstås.

– Nordic Minings gruveprosjekt ved Førdefjorden er utdatert og forurensende, og det er ingen overordnet samfunnsinteresse, sier Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom.

– Vi tok denne saken til retten for å hindre at Førdefjorden skal bli ødelagt. Når saken kommer til lagmannsretten handler det om å gi fjorder, vann og elver rettssikkerhet. Vi er ikke motstandere av gruvedrift, men det kan ikke skje på denne måten, sier Blazevicius.

Fjordsøksmålet kom til behandling i Oslo tingrett høsten 2023. I tillegg til anførselen om brudd på vanndirektivet, anførte miljøorganisasjonene også at tillatelsene til gruvedrift med sjødeponi bryter med mineralavfallsdirektivet og at det finnes et bedre alternativ som forvaltningen var forpliktet til å utrede og vurdere. De anførte videre at miljøkonsekvensene vil bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene. Når saken nå begrenses til vanndirektivet, skyldes det at miljøorganisasjonene ikke har økonomisk mulighet til å påanke dommen i sin helhet.

Dommen fra Oslo tingrett ble offentliggjort 10. januar, og organisasjonene tapte på alle punkter. De ble også dømt til å betale statens saksomkostninger på 1,4 millioner kroner. Idømmelsen av saksomkostningene er også en del av anken.

Det er det samme advokatfirmaet, CMS Kluge, som skal føre saken for miljøorganisasjonene i lagmannsretten. De mener det er god grunn til at saken tas videre fordi både forvaltningen og Oslo tingrett har feiltolket EUs vanndirektiv.

– Vi vil anføre at norske myndigheter har handlet i strid med EØS-avtalen. Derfor ber vi om at saken forelegges for EFTA-domstolen, slik at vi får avklart hvordan unntaksvilkåret i vanndirektivet skal forstås. En slik avklaring kan få stor betydning både for denne saken og for fremtidige saker, sier Amund Noss, advokat i CMS Kluge.

Det blir nå opp til lagmannsretten å vurdere om saken skal forelegges for EFTA-domstolen.

Les også: Anken til Borgarting lagmannsrett