Derfor tar vi Førdefjord-saken til retten

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom saksøker staten for tillatelse til gruvedrift med dumping av gruveavfall i Førdefjorden.

Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet, og Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom. Foto: Jørgen Næss Karlsen

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at Klima- og miljødepartementets tillatelse til å dumpe opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden er et klart brudd med forurensningsloven og EUs mineralavfallsdirektiv. Ifølge lovverket skal det lages plan for tilstrekkelig avfallshåndtering, og minimering av avfall skal være en integrert del av prosessen. Da utslippstillatelsen ble gitt i 2015 forelå det ingen slik plan. Det var først etter at Naturvernforbundet og Natur og Ungdom sendte varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet i mai 2022 at Miljødirektoratet bestilte planen fra gruveselskapet.

– Vi står sammen med lokalbefolkningen, forskningen og fremtidige generasjoner i denne saken. Vi er klare til å gi alt i kampen for rene fjorder. Nå tar vi denne saken til retten for å stanse dette katastrofale prosjektet, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Det er det anerkjente advokatfirmaet CMS Kluge som skal føre søksmålet om gruvedumping i Førdefjorden for Natur og Ungdom og Naturvernforbundet. CMS Kluge har over 200 ansatte og deltar i et internasjonalt advokatsamarbeid med mer enn 70 kontorer i over 40 land.

– Nordic Mining har fått tillatelse til dumpe gruveavfallet rett i fjorden uten krav om å utrede hvordan avfallet kan minimeres, slik at man kan få til andre og mer miljøvennlige løsninger. Her har hensynet til den rike og rene fjorden kommet helt nederst. Vi tar derfor saken til retten for å sørge for rettsvern for Førdefjorden, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Organisasjonenes oppfatning samsvarer med EFTAs overvåkningsorgans (ESA) syn på saken. ESA har etter klage fra miljøorganisasjonene opprettet sak med gjennomgang av planene om gruvedumping i Førdefjorden og Repparfjorden. I sin foreløpige konklusjon skriver ESA at sjødeponiene er i strid med EUs mineralavfallsdirektiv. Dette fremkommer av brev til Klima- og miljødepartementet 8. oktober 2021.

Den 12. mai 2022 sendte Naturvernforbundet og Natur og Ungdom en omgjøringsbegjæring med varsel om søksmål til Klima- og miljødepartementet. Departementet avviste begjæringen 30. mai. Både utslippstillatelsen og driftskonsesjonen har vært påklaget, men ingen av klagene førte fram.

– Gruveselskapet har fått tillatelse til å starte opp, og det er ingen flere klagemuligheter. Derfor tar vi saken til retten. Vi kan ikke sitte og se på at et så utdatert og forurensende prosjekt blir gjennomført. Vi har stor tro på at vi kan vinne, sier Gylver.

Å deponere gruveavfall i Førdefjorden vil ha alvorlige negative konsekvenser for Førdefjorden, ifølge statens egne marinfaglige rådgivere i Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet. Førdefjorden er en artsrik og intakt fjord med store naturverdier, som har gitt grunnlag for bosetning og naturbaserte næringer i flere tusen år. Fjorden er en av våre nasjonale laksefjorder, med fire lakseførende vassdrag. Den har en rik bunnfauna og er hjem for truede og sårbare arter.

– Norge står nå alene sammen med Papua Ny-Guinea om å tillate ny gruvedumping i sjøen. Her er vi på helt feil kurs, særlig siden vi står midt i en naturkrise hvor vi mister arter i rekordtempo. Det er på høy tid at det settes en stopper for denne praksisen også i Norge, sier Gulowsen.

Derfor går vi til søksmål mot staten:

  • Gruveselskapet har fått tillatelse til å starte opp, det er ingen flere klagemuligheter.
  •  Gruveselskapet har ikke undersøkt godt nok hvordan prosjektet kan designes på en måte som gir maksimal avfallsminimering og unngå behov for sjødeponi.
  • ESA har påpekt mangler ved gjennomføringen av mineralavfallsdirektivet.
  • Mye tyder på at sjødeponiet er unødvendig, og derfor ulovlig.
  • Et godt rettsvern for naturen er avhengig av at forvaltningsbeslutninger som har virkning for miljøet blir prøvd av domstolene.