Historisk rettsstrid om Førdefjorden

I dag startet rettsaken der staten er saksøkt av Naturvernforbundet og Natur og Ungdom for tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Det er satt av ti dager i Oslo tingrett til det som blir omtalt som en historisk miljøsak.

FørdefjordenLuka Tomac

– Vi har klaget på vedtak, demonstrert og lenket oss fast. Nå gjenstår bare denne muligheten for å redde Førdefjorden, og vi har god tro på seier, sier Gina Gylver, leder i Natur og Ungdom.

Det er en av Norges mest langvarige miljøstrider som nå kommer opp for retten. Det har vært planer om deponering av gruveavfall i Førdefjorden helt siden 1990-tallet. Statens egen faginstans Havforskningsinstituttet har hele veien frarådet prosjektet og uttalt at det «ikke er bærekraftig bruk av fjorden». Likevel har staten gitt gruveselskapet Nordic Mining tillatelse til å utvinne mineralene rutil og granat i åpent dagbrudd i Engebøfjellet med deponering av opptil 170 millioner tonn gruveavfall i Førdefjorden.

Vil drepe alt liv i deponiområdet

Når rettsforhandlingene tas opp i Oslo tingrett i morgen vil Naturvernforbundet og Natur og Ungdom nedlegge påstand om at de statlige tillatelsene er ugyldige fordi de bygger på en uriktig forståelse av EØS-rettslige miljøkrav. Det vil også bli anført at det finnes en bedre driftsform uten sjødeponi, noe som skulle ha vært utredet og pålagt. I tillegg vil miljøkonsekvensene av utslippene til sjøen bli mer alvorlige enn det som er forutsatt i tillatelsene.

– Hvis dette ikke blir stanset, vil alt liv i deponiområdet bli utryddet, og gruveavfallet kan spre seg til store deler av fjorden og ramme fisk og andre organismer. Førdefjorden har forsynt folk med mat i tusenvis av år. Vi kan skalte og valte med livsgrunnlaget vårt, sider Gylver.

– Gruveprosjektet til Nordic Mining er utdatert, og statens tillatelser er ikke i tråd med lovverket. Det er ingen andre land enn Norge og Papua Ny-Guinea som sier ja til ny gruvedumping i sjøen. Vi må slutte å behandle naturen vår som avfallsplass, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Rikere enn tidligere antatt

Gruveavfallet vil inneholde store mengder finmalt stein, miljøgifter, mikroplast og giftige kjemikalier som det svært giftige flotasjonsmiddelet SIBX. Like ved det planlagte sjødeponiet ligger et av Vestlandets beste gytefelt for torsk. I en undersøkelse som Havforskningsinstituttet la fram i sommer får sjøbunnen der det skal dumpes gruveavfall høyeste score for artsrikdom. Det er blant annet påvist koraller og rødlistearter som blålange i og ved det planlagte deponiområdet. Førdefjorden har flere sårbare og truede arter enn hva man har kjent til, også inne i det planlagte deponiområdet. Blant dem blålange (sterkt truet) og bambuskoral (nær truet), og høyere artsmangfold av dyr som lever nedi sedimentene på havbotnen enn flere andre vestlandsfjorder.

– Dette kan bli den viktigste miljørettssaken i norsk historie. Hvis vi vinner, vil det blir slutt på at myndighetene med viten og vilje kan tillate forurensning som ødelegger norske fjorder og havområder, sier Gulowsen.